การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

24 ม.ค. 2566

...

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยง่านของรัฐจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก โดยวิธีการขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบ :เอกสารประกอบ