การแสดงผล

+
-

การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2643 6039 www.dsd.go.th/sdpaa

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี โทร 073-460125 - 27