การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
34 โลโก้กรมปรับปรุงใหม่ 11,488
35 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 12,694
36 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,194
37 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 7,090
38 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 2,068
39 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 2,052
40 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 2,010
41 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 4,184
42 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 2,137
43 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 4,016
44 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 4,097