ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 4,623
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,675
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 8,804
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37,484
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6,413
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,457
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,157
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 19,538
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,180
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 9,372
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 32,392