การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

2 ธ.ค. 2565

การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เต็มปี)

2 ธ.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล

2 ธ.ค. 2565

งบทดลองประจำเดื่อนตุลาคม ๒๕๖๕

5 พ.ย. 2565

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่่ 3 พฤศจิกายน 2565)

3 พ.ย. 2565

รับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

25 ต.ค. 2565

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

21 ต.ค. 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

19 ต.ค. 2565

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งวดที่่ ๑๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

19 ต.ค. 2565