ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3,434
2 สรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3,226
3 การจัดการและสถิติข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3,326
4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 5,292
5 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 17,951
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 6,236
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,979
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 5,827
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 6,029
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 6,026
11 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 18,067