ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 5,883
46 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 12,230
47 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 6,082
48 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,749
49 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 12,052
50 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,394
51 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,850
52 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,618
53 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 6,172
54 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 32,326
55 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,674