การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 1,491
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 518
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 505
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 481
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 491
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 492
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,440
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 488
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 500
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 1,057
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4,251