แผนปฏิบัติราชการประจำปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แผนปฏิบัติการราชการกรม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
        แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565