การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการร้องเรียนการทุจริิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 462
2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 571
3 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทรางราชการ พ.ศ.2540 853
4 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พ.ศ. 2553 - สพธอ. 1,004
5 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2560 826
6 คู่มือประกัน 58 473
7 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 347
8 เอกสารประกอบงานส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,966
9 เอกสารประกอบงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน 857
10 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,903
11 เอกสารความรู้หรือบทความ 554
12 Ebook 823