การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการร้องเรียนการทุจริิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 360
2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 457
3 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทรางราชการ พ.ศ.2540 767
4 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พ.ศ. 2553 - สพธอ. 915
5 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2560 728
6 คู่มือประกัน 58 446
7 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 316
8 เอกสารประกอบงานส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,894
9 เอกสารประกอบงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน 825
10 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,668
11 เอกสารความรู้หรือบทความ 495
12 Ebook 749