การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

27 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566-2570

23 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

20 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่รับสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ฝึกอบรม

12 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (6 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/2565

12 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (6 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/2565

12 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ กิจกรรมที่ 2 โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ เพื่อสร้างงานและรายได้ที่มั่นคง รุ่นที่ 5/2565

5 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการในชุมชน สาขา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 1/2565

5 ก.ย. 2565