การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 12/12/2566
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 07/11/2566
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 27/10/2566
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 23/11/2565
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 28/10/2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2565 05/08/2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 04/07/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 07/06/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 18/03/2565
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ณ 30 กันยายน 2564 17/03/2565
แผนและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ 30 กันยายน 2564 17/03/2565
แผนและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ 11 มีนาคม 2565 14/03/2565