ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,539
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,606
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 10,461
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 45,547
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8,088
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,361
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,961
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 24,597
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,002
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 11,760
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 41,229