การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรอบ 3 เดือน 50
2 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กันยายน 2566 53
3 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน สิงหาคม 2566 270
4 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กรกฎาคม 2566 326
5 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มิถุนายน 2566 124
6 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤษภาคม 2566 89
7 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน เมษายน 2566 32
8 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มีนาคม 2566 31
9 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 228
10 เอกสารขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กรณีการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และขั้นตอนการรายงานผลการฝึก (การแจ้งผู้สำเร็จการฝึก) สำหรับสถานประกอบกิจการ 1,169
11 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มกราคม 2566 57
12 รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ธันวาคม 2565 92