การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2,921
2 คู่มือการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 1,070
3 ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่10 525
4 ใบสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ 729
5 พจนานุกรมสมรรถนะ 633
6 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน 546
7 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 693
8 ข้อมูลเทคนิค แนวแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (สพร.12สงขลา) 7,261
9 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 2,505
10 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,434
11 ใบสมัคร รายละเอียด การคัดเลือก สปก.ดีเด่น ปี61 794
12 เอกสารเผยแพร่การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ