การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : VTR Productivity Songkhla [HD]

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการส­ถานประกอบกิจการ
โดย : โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา