การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ

2 ธ.ค. 2563

...
...

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :ประกาศจังหวัดสงขลา

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา

ไฟล์แนบ :รายละเอียดครุภัณฑ์