การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 419
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 475
3 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 602
4 แนวทางการให้บริการทางโทรศัพท์ 693
5 แจ้งเวียนช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 464
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 395
7 ยุทธศาสตร์ช่าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 291
8 พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมพ.ศ. 2562 231
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 284
10 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงาน 558
11 ใบสมัครฝึกอบรม, ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 373
12 ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2562(ตค61-กพ62)