การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

   

นายโกเมศ ปิยะพันธ์ุ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

   

นายสืบสาย ตาเดอิน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นางสาวทัศนีย์ นพภาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

 

นางเสาวนีย์ ดือราแม

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๓

 

นายลพ บุญสร้าง

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๒

 

นายเกียรติศักดิ์ กิจเวช

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๒

 

นายวิพิสิษฐ์ จันทร์หอม

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นางสาววิวรรณชลี ทองมี

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นางสาวกันทิมา สุวรรณมะโน

นิติกร

 

นางสาวชารีฟ๊ะ ภิรมย์ราช

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   

นายอำนาจ รักนิ่ม

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

นายน้อย สวนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายฉลอง สะดีน

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๓

นายมะแอน โต๊ะดำ

ครูฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๒

   

 

นางสาวปิ่นมนัส มีดำ

นิติกร

 

   

นางสุภาภรณ์ ยะนาย

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นางนอรีย๊ะ นิยอ

พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔

นางสาวปิยา ชุมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวศิริลักษณ์ ใจสมุทร

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   

นางสุพิชชา ดำชุม

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นางสาวจิราพร หนูสุวรรณ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวขนิษฐา ศิลาคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวนิภา ยิ้มวัลย์

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นางเบญจมา โสะขาว

พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔