ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 8,240
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 4,177
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 7,991
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 8,232
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 4,357
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 8,082
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 3,759
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 4,094
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22,217
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 3,770
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 24,948