การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ตารางนับวันยื่นรับรองหลักสูตรในระบบ 60 วัน ประจำปี_2567.pdf 8
2 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน_PDF.pdf 8
3 ตารางมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด(ลงราชกิจจ.pdf 15
4 ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ-ฉบับที13.pdf 7
5 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่12).pdf 14
6 1. วิธีการคำนวณสัดส่วนลูกจ้างและคำนวณเงินสมทบ ปี 2566.pdf 40
7 2.แบบ สท.2 ประจำปี 2566.pdf 41
8 3. ขั้นตอนยื่น สท. 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ PRB e-Service.pdf 36
9 4.ตารางสรุปฐานในการคำนวณเงินสมทบ ปี 2548-ปัจจุบัน.pdf 22
10 5.ตารางนับเดือนเงินเพิ่ม ปีปฏิทิน 2567.pdf 29
11 6.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ฯ.pdf 21
12 7. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสมทบฯ.pdf 18