การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ฟอร์มรายละเอียดเกีั่ยวกับหลักสูตรใช้แนบในขั้นตอนที่ 3.doc 24
2 ตารางนับวันยื่น 60 วัน สำหรับการฝึกอบรมปี 2566.pdf 47
3 แบบ ชอ.2 (ข้อ 6)25%.pdf 25
4 แบบ ชอ. 2-1 (ข้อ7)70%.pdf 24
5 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงาน สท.2 ปี 65.pdf 26
6 แบบสมัครการใข้บริการระบบ PRB e-Service.pdf 28
7 แบบ สท.1.pdf 26
8 48_File_หนังสือมอบอำนาจ_11082559100459_.doc 24
9 48_File_หนังสือมอบอำนาจ_11082559100459_.pdf 32
10 แบบสท.8.pdf 46
11 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540.pdf 25
12 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงาน สท.2 ปี 65.pdf 116