การแสดงผล

+
-

ประวัติความเป็นมาของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

เมื่อปีงบประมาณ 2539 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับอนุมัติ
งบประมาณทั้งโครงการจำนวน 100 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

โดยผูกพันงบประมาณปี 2540-2541