การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และให้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรา 28 บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน