การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

25 เม.ย. 2567

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ โดยวิธีขายทอดตลาด

จำนวน 38 รายการ 63 หน่วย ราคากลาง 221,100 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียด

ขายทอดตลาด

ไฟล์แนบ :ประกาศฯ และรายละเอียดแนบ