การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางพนิดา - จิตอารีย์

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเย็บจักรอุตสหกรรม ระยะเวลาการฝึก 320 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์

089-1056234

อีเมล์

-

ที่อยู๋

5/850 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประวัติ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดน่าน

จบแล้วไปทำอะไร

ประกอบอาชีพเย็บผ้ากันเปื้อนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล

ประสบความสำเร็จอย่างไร

หลังจากจบฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ได้เข้าฝึกงานกับผู้ประกอบการรายย่อย หลังจากนั้นผู้ประกอบการรายย่อยได้เลิกกิจการ ทำให้นางพนิดา จิตอารีย์ มีความคิดที่จะสานงานต่อโดยวิเคราะห์องค์ประกอบของงานในขั้นตอนต่างๆ จนมาสร้างผลิตภัณฑ์และมุ่งมั่นในการสร้างงาน จากความมุ่งมั่นทำให้ประสบความสำเร็จจนวันนี้ และมีการผลิตสินค้าส่งตามล้งและสถานประกอบกิจการต่างๆ ประมาณ 400-500 ชิ้น/สัปดาห์ หากมีงานเยอะก็จะมีการกระจายสินค้าออกไป