การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประก.pdf 289
14 การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้า.pdf 600
15 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรแ.pdf 279
16 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน_พศ_๒๕๔๕.pdf 427
17 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน_(ฉบับที่๒)_พศ_๒๕๕๗.pdf 351
18 คำแนะคำสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสบทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 736
19 คู่มือผู้ทดสอบ.pdf 1047