การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

6 ต.ค. 2564

...
...
...

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสานแนบพร้อมนี้

ไฟล์แนบ :ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง