การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (บุคลากร)

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน   กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
     
นางกุสุมา ราชวังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางลดารัตน์ จินดาบถ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  นางสาวภูมิกา สุขเนียม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน
   นางวรัญญา รุ่งเรื่อง
หัวหน้ากลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
     
นางสาวพิมพร พละพลึง
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
  นางสาวพักตร์นิภา กระแสรัตน์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
  นางสาวภูมิกา สุขเนียม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
  นายอะสนธยา เกื้อสุข
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
     
นางเบญจวรรณ ร่วงราม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  นางสาวธันยาภรณ์ ดำแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   นายโยธิน แก้วแกม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3  
  นายธวัชชัย กาญจนถาวร
  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
       
นายจักรพงษ์ เชาว์เฉลิมวงษ์
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
      นายศักดิ์ดา ชูทอง
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3    
  นางสาวลัดดาวัลย์ อ่อนทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
         
นายมัดฉุกหรี เหล็มปาน
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
      นายสุวิทย์ ชนะศรี
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
   
         
นางระพีพร ชุมไชโย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
      นายกมลพรรณ อินริสพงศ์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 
   
         
นางสาวพัชชาวีร์ ไชยณรงค์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
      นางศิวพร วรรณบวร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   
         
นางรัตนาภรณ์ ศรีสุด
พนักงานประจำสำนักงาน
      นายอภิสิทธ์ เนียมสวัสดิ์
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค