การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (บุคลากร)

นางรัตนา ถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน    กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ   ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน
     
นางกุสุมา ราชวังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวพักตร์นิภา กระแสรัตน์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติ
  นางวรัญญา รุ่งเรือง 
หัวหน้ากลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
  นางวรัญญา รุ่งเรือง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน
     

นายยศรพี ทองเหล่

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

  นางสาวพัชชาวีร์ ไชยณรงค์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  นายอะสนธยา เกื้อสุข
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  
  นางสาวภูมิกา สุขเนียม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  
     
นางพิมพ์พร พละพลึง
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
  นางสาวธันยาภรณ์ ดำแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  นายธวัชชัย กาญจนถาวร
  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  นายโยธิน แก้วแกม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3  
       
นางเบญจวรรณ ร่วงราม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
      นางสาวลัดดาวัลย์ อ่อนทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ครูฝึกนายศักดิ์ดา ชูทอง
ครูฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 
         
นายจักรพงษ์ เชาว์เฉลิมวงษ์
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
           นายสุวิทย์ ชนะศรี
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
         
นายมัดฉุกหรี เหล็มปาน
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
          นายกมลพรรณ อินริสพงศ์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 
         
นางระพีพร ชุมไชโย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          นางศิวพร วรรณบวร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
         
นางสาวรัตนาภรณ์ ฤทธิ์เดช
พนักงานประจำสำนักงาน
          นายอภิสิทธ์ เนียมสวัสดิ์
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค