การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง)

255 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 0 7468 2163-4  โทรสาร : 0 7468 2164

http://www.dsd.go.th/phatthalung   Facebook : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง

E-mail : kanya.si@dsd.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์  นางสาวลัดดาวัลย์  อ่อนทอง  E-mail : laddawan_on@hotmail.com

ติดต่อเรา