การแสดงผล

+
-

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

ประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

*****************************************

รับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการที่เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33

เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบในสาขา ดังนี้

 

ลำดับที่

สาขา

จำนวน (คน) / รุ่น

ระยะเวลาฝึก

(ชั่วโมง)

การทดสอบฯ

(วัน)

1

 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

20

50

1

2

 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน

  และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

20

30

2

3

 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

20

30

2

4

 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก

   ใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

20

30

2

5

 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

20

18

1

5

 สาขาอื่น ๆ 

 

หลักฐานการสมัคร

        1. ใบสมัครและรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        2. วุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

        3. ค่าทดสอบ คนละ 100 บาท / สาขา

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์  โทรศัพท์ 0 5680 2701 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน นายพิชัย  ลำพึงกิจ  โทรศัพท์ 06 1624 5088

                                                                                          ทางไลน์ ID Line : 0899594578