การแสดงผล

+
-

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/คำสั่ง เรื่อง นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประกอบด้วย

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ที่ 199/2561 เรื่อง นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

3.ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไฟล์แนบ :: 487_File_คำสั่ง ประกาศ นโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม_09092564194358_.pdf ดาวน์โหลด