การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ปกติ 2 กุมภาพันธ์ 2565 6 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 7 กุมภาพันธ์ 2565 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
3 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ปกติ 4 เมษายน 2565 8 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
4 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 9 พฤษภาคม 2565 13 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
5 การทำเบเกอรี่ 30 ปกติ 6 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
6 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ปกติ 11 กรกฎาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
7 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
8 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร