ไทย

การแสดงผล.

+
-

หน้าแรก > ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เรื่อง: ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รายละเอียด ::

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ

ในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

และคุณภาพในการทำงานสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตสินค้าและการบริการมีคุณภาพ สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นได้

จึงกำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  

ต้องฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปีและยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน  หากไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างหรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

 

หรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

www.dsd.go.th

วันที่ :: 14 พฤศจิกายน 2557
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
371204_4312332798_415692_m.jpg 1 KB .jpg 4319 ดาวน์โหลด
banner-app.jpg 7 KB .jpg 2765 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ