การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 สถิติร้องทุกข์ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2564 1,900
68 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 2,087
69 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 1,786
70 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 3,672
71 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี63 3,576
72 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 5,613
73 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 1,646
74 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 5,126
75 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 3,347
76 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 3,205
77 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 1,483