การแสดงผล

+
- ไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 สถิติร้องทุกข์ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2564 2,466
68 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 2,868
69 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 2,563
70 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 5,280
71 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี63 5,145
72 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 7,908
73 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 2,253
74 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 7,458
75 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 4,476
76 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 4,646
77 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 2,241