ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 สถิติร้องทุกข์ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2564 4,575
68 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 5,029
69 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 4,846
70 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 9,922
71 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี63 9,506
72 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 14,884
73 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 4,413
74 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 14,254
75 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 8,656
76 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 8,995
77 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,596