การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 4,176
57 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 2,090
58 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 2,229
59 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 2,236
60 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 2,186
61 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 2,141
62 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 2,117
63 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 4,050
64 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 6,155
65 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 2,101
66 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 4,004