การแสดงผล

+
- ไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 5,909
57 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 2,872
58 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 3,077
59 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 3,355
60 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 2,919
61 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 2,857
62 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 2,857
63 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 5,452
64 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 8,469
65 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 2,823
66 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 5,447