ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 10,542
57 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 5,150
58 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 5,356
59 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 5,788
60 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 5,030
61 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 5,046
62 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 5,224
63 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 9,902
64 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 15,413
65 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 5,035
66 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 9,706