ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
34 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 5,671
35 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,217
36 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 5,552
37 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 2,587
38 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 2,956
39 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 16,009
40 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 2,600
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 17,547
42 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 5,498
43 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 2,726
44 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 8,055