การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
34 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 3,613
35 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 1,952
36 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 3,605
37 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 1,643
38 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 1,689
39 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9,197
40 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 1,627
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 10,122
42 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 3,542
43 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 1,682
44 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 4,875