การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
34 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 4,780
35 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 2,654
36 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 4,648
37 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 2,137
38 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 2,355
39 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13,285
40 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 2,155
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 14,239
42 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 4,589
43 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 2,240
44 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 6,599