ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
34 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 12,050
35 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,394
36 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,849
37 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,617
38 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 6,170
39 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 32,311
40 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,673
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 37,042
42 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 11,052
43 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 5,458
44 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 16,409