ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
34 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 6,756
35 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,737
36 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 6,608
37 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 3,123
38 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 3,452
39 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18,497
40 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 3,156
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 20,485
42 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 6,544
43 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 3,184
44 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 9,623