การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1,652
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 982
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 786
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 5,093
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 869
17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2,354
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 8,983
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 979
20 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 25,109
21 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 970
22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 2,426