ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2,491
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1,547
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,204
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 7,875
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 1,313
17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 3,601
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 14,227
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 1,514
20 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 40,460
21 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 1,562
22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 3,812