การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 468
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 229
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 252
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1,383
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 245
17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 743
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2,320
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 226
20 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 6,880
21 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 238
22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 686