ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6,527
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,515
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,212
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 19,871
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,234
17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 9,544
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 33,011
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 3,404
20 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 96,116
21 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 3,643
22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 9,443