ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8,984
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,842
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4,837
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 27,256
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,832
17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 13,078
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 45,972
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,715
20 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 134,779
21 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,941
22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 12,995