ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
100 มาตรการป้องกันการรับสินบน 3,906
101 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 3,744
102 มาตรการสส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4,249
103 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4,241
104 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 3,789
105 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 3,856
106 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 7,871
107 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2561 4,067
108 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 7,907
109 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 3,642
110 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 15,678