การแสดงผล

+
- ไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
100 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2,121
101 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2,076
102 มาตรการสส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2,435
103 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2,451
104 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 2,017
105 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 2,114
106 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 4,248
107 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2561 2,224
108 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 4,214
109 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 1,964
110 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 8,425