การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
100 มาตรการป้องกันการรับสินบน 1,399
101 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 1,510
102 มาตรการสส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1,644
103 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1,617
104 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 1,383
105 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 1,454
106 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2,972
107 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2561 1,522
108 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2,872
109 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 1,444
110 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 5,835