การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 871
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 316
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 313
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 283
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 291
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 302
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 873
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 307
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 305
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 592
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2,550