ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 19,085
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 6,630
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 6,360
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 6,198
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 6,409
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 6,396
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 19,195
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,820
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,898
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 10,963
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 48,072