การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 3,607
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 1,288
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,233
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 1,181
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 1,220
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,220
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 3,758
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 1,328
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 1,389
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 2,587
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 11,827