การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด


 

ประเภทเอกสาร
แบบฟอร์มประชุม CIO
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพยั่สินให้สื่อมวลชน
กกกก
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เอกสารการประชุม
เอกสารตรวจประเมิน ita
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี
หลักสูตรการฝึกอบรมรองรับอตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth)
ระบบครุภัณฑ์
KPI
แบบฟอร์มต่างๆ
แผน/ผลปฏิบัติราชการประจำปี
เอกสารฝึกอบรม
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ
ฐานข้อมูล
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
โลโก้กรม
pdf
แบบฟอร์มต่างๆ