ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,860
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,941
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 11,044
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 48,453
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8,662
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,669
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4,240
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 26,344
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,280
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 12,612
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 44,275