ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 11,209
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,611
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,867
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,138
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,901
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 10,952
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,178
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,642
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29,832
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,213
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 34,178