การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 2565 60

ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD full Digital ขนาด 320 แอมป์

30 พ.ย. 2565 54

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

25 พ.ย. 2565 62

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 57

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 55

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 59

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 58

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก) ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์

14 พ.ย. 2565 56

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่)

14 พ.ย. 2565 56

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน)

14 พ.ย. 2565 51

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพิ่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ "การทำผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมข้อสั่งการ (ต่อเนื่อง) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

บริการประชาชนและสถานประกอบการ