การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 2565 170

ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD full Digital ขนาด 320 แอมป์

30 พ.ย. 2565 155

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

25 พ.ย. 2565 173

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 161

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 160

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 170

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 154

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก) ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์

14 พ.ย. 2565 163

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่)

14 พ.ย. 2565 153

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน)

14 พ.ย. 2565 166

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ "การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงาน รอบที่ 1 (Project Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บริการประชาชนและสถานประกอบการ