การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 2,159
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 781
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 731
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 706
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 718
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 719
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 2,096
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 715
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 726
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 1,552
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6,251