การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ2565 412
2 แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 64 - กันยายน 65) 1,538
3 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 1,368
4 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 569
5 มาตราการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 454
6 การบริหารงานพัสดุ 335
7 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564 692
8 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 994
9 เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1,771
10 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีดำเนินการเอง) 564
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ส่งไปฝึกภายนอก) 621
12 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ดำเนินการเอง) 617