การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

9 ก.พ. 2565

กิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

24 ธ.ค. 2564

ประกาศสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง รับสมัครผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

28 ต.ค. 2564

ประกาศสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

28 ต.ค. 2564

สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

28 ต.ค. 2564

ประชุมหารือช่างไฟฟ้าชุมชน

15 ก.ย. 2564

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน

13 ก.ย. 2564

จัดฝึกอบรม แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ และช่องทางการตลาด

9 ก.ย. 2564

กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถ

8 ก.ย. 2564