ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
01. บันทึกเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 2,311 KB .pdf 3792
02. สรุป File GFMIS ส่วนกลาง 31 มี.ค. 63.pdf 192 KB .pdf 3255
03. สรุป File GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 มี.ค 63.xls 1,238 KB .xls 3254
04. หลักเกณฑ์และแนวทางการโอน งปม.2563.pdf 4,468 KB .pdf 3250