ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 1 หลักสูตรจ้างจัด.docx 40 KB .docx 4852
คู่มือที่ 2 หลักสูตรดำเนินการฝึกเอง.docx 37 KB .docx 4900
คู่มือที่ 3 หลักสูตรส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.docx 37 KB .docx 4874
คู่มือที่ 4การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม.docx 35 KB .docx 5121
คู่มือที่ 5 ขออนุญาตเครื่องจักร.docx 34 KB .docx 4882
คู่มือที่ 6 การขอใบอนุญาตสถานทดสอบ.docx 33 KB .docx 5166
คู่มือที่ 7 การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ.docx 33 KB .docx 5146
คู่มือที่ 8 การออกใบแทนใบอนุญาตสถานทดสอบ.docx 33 KB .docx 5142
คู่มือที่ 9 การขอรับรองฯผู้ประกอบอาชีพ (N).docx 35 KB .docx 5177
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 4391
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัวฯ.docx 35 KB .docx 4452
คู่มือที่ 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 36 KB .docx 5156
คู่มือที่ 13 การขอใบแทนรับรองความรู้.docx 34 KB .docx 5071
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.docx 35 KB .docx 5116
คู่มือที่ 15 การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ.docx 34 KB .docx 4688
คู่มือที่ 16 การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ.docx 35 KB .docx 5100
คู่มือที่ 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน.docx 36 KB .docx 4434
คู่มือที่ 18 การขอใบแทนฯการเป็นศูนย์ประเมินฯ.docx 36 KB .docx 4475
คู่มือที่ 19การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงาน.docx 35 KB .docx 4816
คู่มือที่ 20 คนครัวบนเรือ.docx 35 KB .docx 5358
คู่มือที่ 21การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 40 KB .docx 4724
คู่มือที่ 22เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน.docx 35 KB .docx 4691
คู่มือที่ 23เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่งไปทดสอบ.docx 35 KB .docx 4805
คู่มือที่ 24เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน.docx 34 KB .docx 4778
คู่มือที่ 25เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกินกว่าร้อยละ 70.docx 34 KB .docx 4602
คู่มือที่ 26เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน.docx 35 KB .docx 4629
คู่มือที่ 27เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ.docx 35 KB .docx 4823
คู่มือที่ 28เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี.docx 36 KB .docx 5055
คู่มือที่ 29เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน.docx 34 KB .docx 4669
คู่มือที่ 30เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมาตรา 26_4(2) ที่ส่งเข้ากองทุน.docx 34 KB .docx 4700