ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 3,947
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,984
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 7,506
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 31,531
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 5,167
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2,811
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,524
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 15,776
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 2,550
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 7,523
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25,938