การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 ธ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 14 ธ.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
3 ผู้ประกอบอาหารไทย 2 14 ธ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 15 ธ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 19 ธ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
6 ช่างก่ออิฐ 1 19 ธ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
7 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 20 ธ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 20 ธ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 20 ธ.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 12 ม.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 19 ม.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 20 ม.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
13 ISO9606-1 135 P BW FM1 s t09 PF ss nb 1 22 ม.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 2 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 6 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 7 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
17 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 8 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
18 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 14 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 15 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 22 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
21 ช่างเชื่อมแม็ก 1 18 มี.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
22 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 6 20 มี.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
23 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 4 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4 10 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร